cuộc thi tìm kiếm tài năng FOD GOT TAILENT khoa Tạo dáng Công nghiệp năm 2016. 7 photos | 619 view

img_2065.jpg

img_2103.jpg

img_2125.jpg

img_2154.jpg

img_2185.jpg

img_2370.jpg

unnamed.jpg