PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI NĂNG KHIẾU

Thí sinh nộp Phiếu ĐKDT năng khiếu vẽ từ ngày 01/06/2021 đến ngày 03/07/2021.
Thí sinh tại phiếu ĐKDT năng khiếu vẽ tại đây