Thông báo về việc thẩm định văn bằng gốc năm 2016 và đăng ký thi chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ đợt 2 năm 2016

.

.

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo về việc thẩm định văn bằng gốc năm 2016 và đăng ký thi chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ đợt 2 năm 2016, cụ thể như sau:
1. Thông báo về việc thẩm định văn bằng gốc năm 2016:

2. Thông báo về việc đăng ký thi chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ đợt 2 năm 2016: