Thông báo về việc lùi lịch thu học phí của Khóa K22, K24, 25 học kỳ 2 năm học 2017-2018

.

.

Thông báo về việc lùi lịch thu học phí của Khóa K22, K24, 25 học kỳ 2 năm học 2017-2018
Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên về việc lùi lịch thu học phí của Khóa K22, K24, 25 học kỳ 2 năm học 2017-2018 (đối với K23 giữ nguyên như lịch cũ), cụ thể như sau: