Thông báo Triệu tập sinh viên dự đối thoại cấp Khoa

.

.

Khoa Tạo Dáng Công Nghiệp thông báo triệu tập sinh viên đại diện các khóa đến tham dự buổi đối thoại cấp Khoa vào ngày 12/03/2019.
Thực hiện theo Kế hoạch đối thoại năm 2018-2019, Khoa Tạo Dáng Công Nghiệp triệu tập sinh viên các lớp đến tham dự buổi đối thoại cấp Khoa theo danh sách và đi đúng thời gian, thời điểm trong giấy triệu tập.