THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021

Khoa Tạo dáng công nghiệp xin thông báo về việc chuẩn bị và thực hiện tổ chức đào tạo học kỳ I, năm học 2020 - 2021 chi tiết như sau: