Khảo sát phục vụ Chương trình đối thoại 2019

Khảo sát phục vụ Chương trình đối thoại 2019
Theo chương trình đối thoại của các năm trước, ngoài việc đối thoại trên lớp mỗi sinh viên trực tiếp khảo sát theo mẫu (bản cứng) và nộp về nhà trường. Năm nay nhà trường tổ chức việc khảo sát lấy ý kiến đối thoại theo hình thức trực tuyến
Hiện nay, Ban tổ chức Chương trình Đối thoại 2019 đã hoàn thiện hệ thống khảo sát ý kiến học viên, sinh viên theo đường dẫn http://survey.hou.edu.vn/.
Với mục đích để đối thoại được diễn ra công khai, minh bạch trong việc đối thoại. Yêu cầu sinh viên toàn khoa vào thực hiện khảo sát qua hệ thống theo đúng thời gian và hướng dẫn.
Thời hạn sinh viên hoàn thành khảo sát trước 17h00 ngày 15/03/2019