Báo Giáo dục & Thời đại, Báo Nhân dân đưa tin về Viện Đại học Mở Hà Nội

Báo Giáo dục & Thời đại, Báo Nhân dân đưa tin về Viện Đại học Mở Hà Nội
"Mô hình đào tạo tiến tới xã hội học tập và học tập suốt đời" "Một mô hình đào tạo hiệu quả cho xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời"
"Một mô hình đào tạo hiệu quả cho xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời" - Báo Giáo dục & Thời đại số 184, ngày 2/8/2014, trang 13

"Mô hình đào tạo tiến tới xã hội học tập và học tập suốt đời" - Báo Nhân dân số 21493, ngày 26/7/2014, trang 5

Nguồn tin: Báo GD&TĐ; Báo Nhân dân