Thông báo kết quả học tập học ki I (2015 - 2016) các khóa 19, 20, 21, 22 DH, NT, TT và Kì phụ, lớp ghép K17,18 DH, NT, TT

Thông báo kết quả học tập học ki I (2015 - 2016) các khóa 19, 20, 21, 22 DH, NT, TT và Kì phụ, lớp ghép K17,18 DH, NT, TT
Khoa Tạo dáng công nghiệp thông báo tới sinh viên về kết quả điểm thi kết thúc học phần các môn học kì I (2015-2016)
Lớp K19ĐH  , sinh viên download điểm, tại đây
Lớp K19NT1  , sinh viên download điểm,  tại đây
Lớp K19NT2  , sinh viên download điểm,  tại đây
Lớp K19NT3 , sinh viên download điểm,  tại đây
Lớp K20DH  , sinh viên download điểm,  tại đây
Lớp K20NT  , sinh viên download điểm,  tại đây
Lớp K20TT  , sinh viên download điểm,  tại đây
Lớp K21DH  , sinh viên download điểm,  tại đây
Lớp K21NT  , sinh viên download điểm,  tại đây
Lớp K21TT  , sinh viên download điểm,  tại đây
Lớp K22Dh  , sinh viên download điểm,  tại đây
Lớp K22NT  , sinh viênđiểmđownload điểm, tại đây
Lớp K22TT  , sinh viên download điểm tại đây
Lớp ghép và kì phụ K17,18DH, NT, TT, sinh viên download điểm, tại đây
Ghi chú: Sinh viên thường xuyên truy cập vào website của Khoa để biết thông tin chi tiết về kết quả học tập của mình.