Kết quả học tập các môn :Tiếng Anh chuyên ngành, Tiếng Anh cơ bản 2, Luật sở hữu trí tuệ

.

.

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên kết quả học tập các môn: Tiếng Anh chuyên ngành, Tiếng Anh cơ bản 2, Luật sở hữu trí tuệ
Nội dung chi tiết như sau:
Môn Tiếng Anh chuyên ngành sinh viên download theo file đính kèm, tại đâ
y
Môn Tiếng Anh cơ bản 2 sinh viên download theo file đính kèm, tại đây
Môn Luật sở hữu trí tuệ  sinh viên download theo file đính kèm, tại đâ