Kết quả học tập các môn: Cơ sở văn hoá VN-Lịch sử MTVN, Pháp luật đại cương, Mỹ học-XHH nghệ thuật, Tiếng Anh chuyên ngành

Kết quả học tập các môn: Cơ sở văn hoá VN-Lịch sử MTVN, Pháp luật đại cương, Mỹ học-XHH nghệ thuật, Tiếng Anh chuyên ngành
Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên kết quả học tập các môn: Cơ sở văn hoá VN-Lịch sử MTVN, Pháp luật đại cương, Mỹ học-XHH nghệ thuật, Tiếng Anh chuyên ngành
Nội dung chi tiết như sau:
Môn Cơ sở văn hoá VN-Lịch sử MTVN sinh viên download theo phai đính kèm tại đây
Môn Mỹ học-XHH nghệ thuật sinh viên download theo phai đính kèm tại đây
Môn Pháp luật đại cương sinh viên download theo phai đính kèm tại đây
Môn Tiếng Anh chuyên ngành sinh viên download theo phai đính kèm tại đây
Chú ý: Sinh viên thường xuyên truy cập vào website http://tdcn.hou.edu.vn để nắm rõ lịch học, lịch thi và kết quả học tập của mình
KHOA TẠO DÁNG CÔNG NGHIỆP