Kế hoạch Thi Chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ 2018

.

.

Khoa Tạo Dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên Kế hoạch Thi Chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ 2018
Nội dung chi tiết như sau:

KHOA TẠO DÁNG CÔNG NGHIỆP