KẾ HOẠCH HỌC TẬP KÌ I NĂM HỌC 2022 - 2023

KẾ HOẠCH HỌC TẬP KÌ I NĂM HỌC 2022 - 2023
Khoa Tạo dáng công nghiệp gửi sinh viên toàn khoa Kế hoạch học tập năm học 2022 - 2023
Chi tiết Kế hoạch học tập kì I năm học 2022 - 2023, sinh viên em TẠI ĐÂY