Thông báo về việc đăng kí các môn học 8 tuần sau học kỳ I ( 2016-2017) dành cho sinh viên các khoá 21,22,23 DH, NT, TT

Thông báo về việc đăng kí các môn học 8 tuần sau học kỳ I ( 2016-2017) dành cho sinh viên các khoá 21,22,23 DH, NT, TT
Khoa Tao dáng công nghiệp thông báo tới sinh viên K21, K22, K23 chuyên ngành ĐH, NT, TT về việc đăng kí các môn học 8 tuần sau học kỳ I ( 2016-2017)
Nội dung chi tiết như sau: