Thông báo về kế hoạch học kỳ phụ bổ sung 2016 cho sinh viên

.

.

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên về kế hoạch học kỳ phụ bổ sung 2016, cụ thể như sau:
Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên về kế hoạch học kỳ phụ bổ sung 2016, cụ thể như sau: