Thông báo triệu tập sinh viên cuối khóa năm 2018

.

.

Khoa Tạo dáng công nghiệp thông báo triệu tập sinh viên cuối khóa tham gia Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên dành cho sinh viên đại học hệ chính quy cuối khóa năm học 2017-2018
Cụ thể như sau: