Thông báo về việc thi cuối khoá các môn Lí luận Chính trị năm 2017 dành cho toàn bộ sinh viên chính quy học theo niên chế

.

.

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo về việc thi cuối khoá các môn Lí luận Chính trị năm 2017 dành cho toàn bộ sinh viên chính quy học theo niên chế
Nội dung chi tiết như sau:


 
Sau đây là danh sách những sinh viên chưa dự thi:
 
\
KHOA TẠO DÁNG CÔNG NGHIỆP