Thông báo kế hoạch học tập môn Giáo dục quốc phòng - An ninh năm 2015 - 2016

.

.

Khoa Tạo dáng công nghiệp thông báo tới sinh viên kế hoạch học tập môn Giáo dục quốc phòng - An ninh và danh sách phân xe
Nội dung chi tiết như sau:
Nội dung chi tiết kế hoạch phân xe sinh viên download tại đây