Kế hoạch thi chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ 2017

.

.

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên Kế hoạch thi Chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ năm 2017,
Nội dung chi tiết như sau: 
 

 
KHOA TẠO DÁNG CÔNG NGHIỆP